މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މަނަދޫން އަލަށް ގެވަޅު ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމާއި ބެހޭ.

އިޢުލާނު

                                 ނަމްބަރު: (IUL)294-C/294/2020/43

ނ. މަނަދޫން އަލަށް ގެވަޅު ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމާއި ބެހޭ.

               ނ. މަނަދޫން އަލަށް ގެވަޅު ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާސަރަޙައްދުގައި ހުރި

ރުއްގަހުގެ  ވެރިފަރާތްތަކުން ، 24 އޮގަސްޓު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ

ނަންނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

               މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

 

12 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ