ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

އިޢުލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

1. ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން، 2020 މާރިޗް 19 އިން 30 ޖޫން އަށް ސަރުކާރު ބަންދު ވުމާއިއެކު، މި މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2020/06(10-03-2020) އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ، ކުރަންޖެހުނު އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. މި ބީލަމުގެ މަސައްކަތް ގެންދިޔުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ލަފާދެއްވާފައިވަނީ އަލުން އިޢުލާންކޮށްގެން  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. މިހެންވެ، މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންފޮތް ދޫކުރުވޭނެއެވެ.

2. މިބީލަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާނެއެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

22- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

2.3- އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.4- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

3. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް  މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:  7983083

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

 

ރިފަރަންސް ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2020/10

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 09 ޖުލައި 2020

 

1.1

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 09 ޖުލައި 2020 އިން 19 ޖުލައި 2020 އަށް. ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00އަށް 

އެޑްރެސް: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

 

 

8.1

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް:

ތަން: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2020

ދުވަސް: ހޯމަ

ގަޑި: 10:00

 

9.1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ނަން: ފާތުމަތު ނާހިދާ

މަޤާމް: ޕްރިންސިޕަލް

އޮފީސް: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 7983083

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

9.2

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ދިވެހި ރުފިޔާ އިން (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)

 

13.1

ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި:

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:06 އޯގަސްޓް 2020

ދުވަސް: ބުރާސްފަތި

ގަޑި: 13:20

 

18.1

ބީލަން ހުޅުވުން:

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:06 އޯގަސްޓް 2020

ދުވަސް: ބުރާސްފަތި

ގަޑި: 13:30

 

20.1

ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ބީލަންފޮތުގެ ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.

 

24.1

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

28.1

ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

30.1

 

 

09 ޖުލައި 2020
ހޯދާ