މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާނެއް ބާތިލުކުރުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަމްބަރު: (IUL) 13-K/13/2014/69 (23 މާރިޗު 2014) އިއުލާނުގައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް :TEB/2014/46 (ކ. ދޫނިދޫގައި ތިއްބަވާ ފުލުހުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކައި ކާންދޭނެ ފަރާތެެއް ހޯދުން)، ވެރިފަރާތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 އޭޕްރިލް 2014
ހޯދާ