މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަނަދޫ " ފުސްފަރު " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

ނ.މަނަދޫ " ފުސްފަރު " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

  

              ނ.މަނަދޫ " ފުސްފަރު " އެވެ، ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ،

މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 07 އެޕްރީލް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00

ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

     މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.     

                           

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ