ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް އިމާރާތްކުރުމުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން.

 

                ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން.

 

މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

1. ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން، 2020 މާރިޗް 19 އިން 26 އަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން،މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2020/07 (12-03-2020) އިޢުލާނާއިގުޅިގެން ، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއި ، ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން ، އޮންނާނެ ދުވަސްތަކާއި ، ގަޑިތައް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

2. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

22- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

2.3- އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.4- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

3. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް  މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

4 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:  7983083

 

 

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

ރިފަރަންސް ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކުރުން.

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2019/08

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗް 2020

1.1

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:

ތަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ؛ ގައްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 7983083

މުއްދަތު: 12 މާރިޗު 2020 އިން 30 މާރިޗު 2020 އަށް.

ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:00 އިން 13:00 އަށް

8.1

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް

ތަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ތާރީޚް: 31 މާރިޗް 2020

ދުވަސް: އަންގާރަ

ގަޑި: 10:00

9.1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ނަން: ފާޠުމަތު ނާހިދާ

މަޤާމް: ޕްރިންސިޕަލް

އޮފީސް: ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 7983083

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

9.2

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:  ދިވެހި ރުފިޔާއިން ( ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

13.1

ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި:

ތަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ތާރީޚް: 09 އޭޕްރީލް 2020

ދުވަސް: ބުރާސްފަތި   

ގަޑި: 13:20

18.1

ބީލަން ހުޅުވުން

ތަން: ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ތާރީޚް: 09 އޭޕްރީލް 2020

ދުވަސް: ބުރާސްފަތި   

ގަޑި: 13:30

20.1

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ