ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރަތެއް ހޯދުން.

 

                                               il                                                  

އިޢުލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

1. މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2019/22ގެ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑަށް ދިން މާއުލޫމާތުގައިވާގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަންގަވާފައިވާތީ ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.                                                                                                il                                                  

މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

22- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

2.3- އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.4- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

3. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް  މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

4 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ފޯން:  7983083

 

 

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

ރިފަރަންސް ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުޓީ ރޫމް ޢިމާރާތްކުރުން.

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2019/05

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 03 މާރިޗް 2020

1.1

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:

ތަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ؛ ގައްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 7983083

މުއްދަތު: 03 މާރިޗު 2020 އިން 11 މާރިޗު 2020 އަށް.

ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:00 އިން 13:00 އަށް

8.1

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް

ތަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ތާރީޚް: 12 މާރިޗް 2020

ދުވަސް: ބުރާސްފަތި

ގަޑި: 10:00

9.1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ނަން: ފާޠުމަތު ނާހިދާ

މަޤާމް: ޕްރިންސިޕަލް

އޮފީސް: ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 7983083

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

9.2

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:  ދިވެހި ރުފިޔާއިން ( ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

13.1

ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި:

ތަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ތާރީޚް: 23 މާރިޗު 2020

ދުވަސް: ހޯމަ    

ގަޑި: 13:20

18.1

ބީލަން ހުޅުވުން

ތަން: ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ތާރީޚް: 23 މާރިޗު 2020

ދުވަސް: ހޯމަ    

ގަޑި: 13:30

20.1

03 މާރިޗު 2020
ހޯދާ