ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

 

                                                  

އިޢުލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

  1. މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންފޮތް ދޫކުރުވޭނެއެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާނެއެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

22- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

2.3- އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.4- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް  މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
  2. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ / ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7983083

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

 

ރިފަރަންސް ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2020/3

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 01 މާރިޗު 2020

 

1.1

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 01 މާރިޗު 2020 އިން 09 މާރިޗު 2020 އަށް. ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00އަށް 

އެޑްރެސް: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

 

8.1

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް:

ތަން: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

ތާރީޚް: 10 މާރިޗު 2020

ދުވަސް: އަންގާރަ

ގަޑި: 10:00

 

9.1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ނަން: ފާތުމަތު ނާހިދާ

މަޤާމް: ޕްރިންސިޕަލް

އޮފީސް: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 7983083

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

9.2

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ދިވެހި ރުފިޔާ އިން (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)

 

13.1

ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި:

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:19 މާރިޗު 2020

ދުވަސް: ބުރާސްފަތި

ގަޑި: 13:20

 

18.1

ބީލަން ހުޅުވުން:

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:19 މާރިޗު 2020

ދުވަސް: ބުރާސްފަތި

ގަޑި: 13:30

 

20.1

ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ބީލަންފޮތުގެ ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.

 

24.1

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

28.1

ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

30.1

 

01 މާރިޗު 2020
ހޯދާ