މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަމުގައި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަންބަރުތައް

މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)202-L/1/2013/23 (7 އޭޕްރީލް 2013 ) ގެ އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ނީލަމުގައި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަންބަރުތައް ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ. މިއީ B1 ކެޓެގަރީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަންބަރުތަކެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ /https://citizen.egov.mv/efaas އިން އެކައުންޓެއް ހެއްދެވުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

105

106

107

108

109

110

             ވީމާ 13 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނީލަން ހުޅުވާލެވޭނެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

              22 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1434

02 މޭ 2013
ހޯދާ