މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މަގޫދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ރަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 30 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)293/293/2019/45 ( 30 ޑިސެންބަރު 2019 ) އިއުލާން ވަނީ ބާތިލުކުރެވިފައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި 6560031 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ