މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަގޫދޫގައި ކުޑަކުދިން ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ނ.މަގޫދޫގައި ކުޑަކުދިން ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެމަށްފަހު 29 ޑިސެންބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި 6560031 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ