ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނޭ ގެއެއް ކުށްޔައް ހިފުން

   މި ސްކޫލުން ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 12 ޑިސެމްބަރ 2019ގައި ކުރި ނަންބަރ:GS91/IUL/2019/34  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކޮށްފައިވަނީ 2 ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް މި ސްކޫލަށް ގެއްކުއްޔައް ހިފުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތުދިނުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރ 23  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި ސްކޫލް އޮފީހުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2019 ޑިސެމްބަރ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި އިސްކޫލް އޮފީހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ، މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ވާހަކަދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މި ސްކޫލަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

18 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ