މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
45 ފޫޓުގެ ފައިބަރު ދޯންޏެއް ވިއްކުމާބެހޭ އިޢުލާނު ބާތިލުކުރުން

މި ކުންފުނީގައި ބޭނުންކުރާ 45 ފޫޓުގެ ފައިބަރު ދޯންޏެއް އިންޖީނާއެކު ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެގެން 20 ފެބުރުވަރީ 2014 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު : MGPL-I/ADM/2014/10 ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތައް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ،  އެ އިޢުލާނު ބާތިލު ކުރިވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

 

20 މާރިޗު 2014
ހޯދާ