ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  •  2020 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އައުޓްސޯސް ކޮށް ބަލަހައްޓަވައި ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  •  މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 10 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން 16 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  •  މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 17 ޑިސެމްބަރ 2019 އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  •  މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 18 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.
  •  ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 26 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.
  •  މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  •  ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

         ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ

         ފޯން: 6580330

         އީ-މެއިލް: [email protected]

13 ރަބީޢުލްޢާހިރް 1441

 

 

10 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ