ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ގޭޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

• ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ގޭޓްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް،ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ IUL)GS-120/GS-120/2019/1001) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީވެ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

• މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 04 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން 10 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

• މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 11 ޑިސެމްބަރ 2019 ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

• މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 12 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

• ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 19 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

• މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

• ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
 ފޯން: 6580330
އީ-މެއިލް: [email protected]

7 ރަބީޢުލްޢާހިރް 1441

04 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ