ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ބައެއް ދިޔަދޮވި ބަދަލުކުރުމާއި އައު އިމާރާތުގެ ހުޅާއި ތަޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 
  • ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ދިޔަދޮވި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތުގެ ބޮޑުދޮރުތަކުގެ ހުޅު އަދި ތަޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 27 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން3 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 4 ޑިސެމްބަރ 2019 ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 5 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 11 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:45 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

 

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ނަން: ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
  • ފޯން:  6580330
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ