ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ގޭޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  • ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ  ގޭޓްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 27 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 3 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 4 ޑިސެމްބަރ 2019 ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 5 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:15 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 11 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 10:30 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ނަން:  ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
  • ފޯން:  6580330
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

30 ރަބީޢުލްއައްވަލް   1441

                                                           

 

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ