ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
10 ކްލާސްރޫމުގެ ލޫވަރ ކުޑަދޮރުތައް އެލުމިނިއަމް ސްލައިޑް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުން

މި ސްކޫލުގެ 10 ކްލާސްރޫމުގެ ލޫވަރ ކުޑަދޮރުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެލުމިނިއަމް ސްލައިޑް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރަސްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ޣާޒީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
  • ފޯން: 3350733
  • އީ-މެއިލް: [email protected]
  • ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

 

#

 ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ގަޑި

1

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

24 ނޮވެމްބަރު 2019 އިން 28 ނޮވެމްބަރު 2019

ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށް (ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު)

2

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

01 ޑިސެމްބަރު 2019 (އާދީއްތަ)

ހެނދުނު 11:00

3

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

05 ޑިސެމްބަރު 2019 (ބުރާސްފަތި)

ހެނދުނު 11:00

21 ނޮވެމްބަރު 2019

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ