މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްމޯލް ގްރާންޓަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް

ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމަންޓް ފެސިލިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިމިނިސްޓްރީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމުގައިވާ– ޓެޕް ޕްރޮޖެކްޓް، "އިންކްރީސިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ރިސީލިއަންސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ތްރޫ އެޑެޕްޓޭޝަން އިން ދަ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ" ގެފަރާތުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސްމޯލް ގްރާންޓަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ހުށައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރާންޓް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 20 މާރިޗު 2014 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 1400 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ހ. ވެލާނާގެ، 5 ވަނަފަންގިފިލާ

އަމީރުއަޙުމަދުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެލެފޯން: 3224 332332، ފެކްސް 2512 332

މެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓް: www.tourism.gov.mv

12 މާރިޗު 2014
ހޯދާ