މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިކުންފުންޏަށް ބިޒްނަސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 20 ޖަނަވަރީ 2014 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު: MGPL-I/ADM/2014/04 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

13 މާރިޗު 2014
ހޯދާ