މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަނަދޫ " ޒިކުރާ " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

   

އިޢުލާން

ނ.މަނަދޫ " ޒިކުރާ " އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

  

                       ނ.މަނަދޫ " ޒިކުރާ " އެވެ، ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

    މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

31 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ