ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ސްޓޭޖުގައި ދޫލަ އެޅުމާއި ފަރުދާ ދަމައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

ސްކޫލް ސްޓޭޖްގައި ދޫލަ އެޅުމާއި ފަރުދާ ދެމުން

 

މި ސްކޫލުގެ ސްޓޭޖުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ދޫލައަޅައި، ފަރުދާ ދަމައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރަސްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ޣާޒީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
  • ފޯން: 3350733، 3350744
  • އީ-މެއިލް: [email protected]
  • ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

 

#

 ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ގަޑި

1

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

29 އޯގަސްޓު 2019 އިން 02 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށް (ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު)

2

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (ބުދަ)

ހެނދުނު 11:00

3

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 (ހޯމަ)

ހެނދުނު 11:00

28 އޯގަސްޓު 2019

28 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ