ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނިފޯރމް ފޮތި ވިއްކުން

ނަންބަރ:(IUL)GZS/2019/53  

 

ޔުނީފޯމު ފަހާ ފޮތި ވިއްކާނެފަރާތެއް ހޯދުން

 

 

 

މި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމު 2020 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ޔުނީފޯމު ފަހާފޮތި ވިއްކައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މި ސްކޫލަށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3350744 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

#

 ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ގަޑި

1

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

24 ޖުލައި 2019 އިން 29 ޖުލައި 2019

ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށް

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

31 ޖުލައި 2019 (ބުދަ)

ހެނދުނު 11:00

2

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

04 އޯގަސްޓް 2019 (އާދީއްތަ)

ހެނދުނު 11:00

 

23 ޖުލައި 2019
ހޯދާ