މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޗެކް ދޫކުރާ ކައުންޓަރުތައް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ސަމާލުކަމަށް

16 ފެބުރުވަރީ 2014 އިން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޗެކް ދޫކުރާ ކައުންޓަރުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައެވެ.

  • ކޮންމެ މަހެއްގެ 1 އިން 24 އަށް: ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް
  • ކޮންމެ މަހެއްގެ 25 އިން އެމަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަހާ ހަމަޔަށް: ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރުފަހުގެ 14:30 އަށް

11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1435

11 ފެބުރުވަރީ 2014
ހޯދާ