އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  

ދިއްދޫ ސްކޫލް

 

    އދ. ދިއްދޫ

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                                    އިޢުލާން ނަންބަރ: GS159/IUL/2019/11

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  • އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލު ގޯތީގައި އަމިއްލަތަކެތީގައި ރައްކާތެރި ކޮޓަރިއެއް ޢިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 23 މެއި 2019 އިން 28 މެއި 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 29 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 30 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލު އޮފީހުގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 13 ޖޫން 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލު އޮފީހުގައެވެ.

 

 

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
  • ފޯން: 6680060/9880985
  • އީ-މެއިލް: [email protected]
23 މޭ 2019
ހޯދާ