ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޯނީގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

ދޯނީގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

 

ގއ.ދެއްވަދޫ ޕާލްސެޑޯ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން، އަލިމިސްކިތްމަގުން ހުޅަނގު އުތުރަށް އޮތް (ކުރީގެ އިކުއަދޫ ބޯޓު ޔާޑް) ހިންގި ބިމުގައި، އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ބާއްވާފައި އޮންނަތާ 13 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ދޯނީގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ، 23 ޖޫން 2019ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނަމަ ފޮނުއްވާނީ [email protected] އަށެވެ. މިދެންނެވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، މިދެންނެވި ދޯނީގެ ވެރިފަރާތެއް ނެތްކަމަށްބަލައި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 މޭ 2019
ހޯދާ