ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބަނދަރު ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބަނދަރު ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ

 

ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބަނދަރު ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 އެޕްރީލް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 25 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުން އޮންނާނީ 25 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00ގައި މިއިދާރާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

               މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ