ޑީޕީއާރުއެސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މުވާޞަލާތުތައް މަގު ކުރުކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު