ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2013 (ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު