ގަވާއިދު ނަންބަރު: 54-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 999-އާރ/2019، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)