ގަވާއިދު ނަންބަރު: 53-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 112-އާރ/2021، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)