ގަވާއިދު ނަންބަރު: 52-އާރ/2024 (އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ގަވާއިދު)