ގަަވާއިދު ނަންބަރު: 51-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 63-އާރ/2022، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)