ގަވާއިދު ނަންބަރު: 50-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު: 174-އާރ/2023، އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީވުމާއި، އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލުކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)