ގަވާއިދު ނަންބަރު: 48-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 41-އާރ/2024 (ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)