ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/14 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2010/15 އިޞްލާޙުކުރުން، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އޮންނަ ކޯޑު ނަންބަރު RF2296 ފަޅުން ދުއިސައްތަ ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު އެ އަތޮޅުގެ ރަސްދޫގެ ބައެއް ކަމުގައި، ކަނޑައެޅުން)