ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/13 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2010/15 އިޞްލާޙުކުރުން، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އޮންނަ ކޯޑު ނަންބަރު RF2296 ފަޅުން ދުއިސައްތަ ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު އެ އަތޮޅުގެ ތޮއްޑޫގެ ބައެއް ކަމުގައި، ކަނޑައެޅުން)