ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/11 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2010/15 އިޞްލާޙުކުރުން، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ "ވަނގާރު" އަކީ އެ އަތޮޅުގެ ތުރާކުނުގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން)