ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/10 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2010/15 އިޞްލާޙުކުރުން، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ "ގަލަގިލި" ފަޅަކީ އެ އަތޮޅުގެ އުކުޅަހުގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން)