ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/9 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 15/2010 އިޞްލާޙުކުރުން، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ "މާފަރުފަޅު" އަކީ އެ އަތޮޅުގެ މަހިބަދޫގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން)