ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/8 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2010/15 އިޞްލާޙުކުރުން، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ "ވެލިދޫދިއްގާ" ފަޅަކީ އެ އަތޮޅުގެ ބޮޑުފޮޅުދޫގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން)