ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/7 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2010/15 އިޞްލާޙުކުރުން، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ "ފަރުމުލި" އާއި "ކަނޑިންމާހުރާ" އަކީ އެ އަތޮޅުގެ މާފަރުގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން)