ގަވާއިދު ނަންބަރު: 39-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1010-އާރ/2019، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)