ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/5 (މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެއަރ ކޯރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޒިންމާ ދިފާޢީ ވަޒީރާ ހަވާލުކުރުން)