ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ