ގަވާއިދު ނަންބަރު: 28-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 41-އާރ/2020، ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)