ގަވާއިދު ނަންބަރު: 18-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 17-އާރ/2024، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ ކުދިން ފޮސްޓަރކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)