އުސޫލު ނަންބަރު: 6-ޖީ/2024 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ އުސޫލު)