ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2024/3 (މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕޮރޮމޯޝަން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އުފެއްދުމާބެހޭ)