ގަވާއިދު ނަންބަރު: 15-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 27-އާރ/2018، ޑްރަގް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު)