އުސޫލު ނަންބަރު: 4-ޖީ/2024 (ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ލައިސަންސްތަކަށް ފީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު)